Sök produkt:

Villkor och krav

Bakgrund

Fjällräven Polar är ett 300 km långt vinteräventyr som utspelar sig norr om polcirkeln. Det är ett unikt tillfälle att få uppleva sitt livs äventyr för de av er som inte har tillbringat så mycket tid utomhus under vintern. Ni kommer att få möjlighet att köra och navigera ett hundspann på egen hand i vad som verkar vara ogästvänlig vildmark – över karga fjällhedar och frusna sjöar och genom snötyngda skogar. Du kommer att tillbringa nätterna i tält eller under bar himmel – och du kanske till och med får se norrskenet. Resan startar vid randen av de norska fjordarna i Signaldalen och slutar i närheten av Jukkasjärvi i Lappland.

1. Genom att delta i ansökningsförfarandet accepterar du dessa villkor för deltagande. I villkoren refererar vi till dig som ”du”, ”sökanden” och “deltagaren”.

2. Fjällräven Polar arrangeras av Fenix Outdoor AB (”Fjällräven”). Fjällräven kommer på egen hand att avgöra vilka sökande som ska väljas ut som deltagare i Fjällräven Polar-arrangemanget.

3. Fjällräven betalar för deltagarens resa till arrangemanget och förser deltagaren med den utrustning som krävs för arrangemanget. Eventuella skatter som deltagaren blir skyldig att betala grund av sin medverkan i Fjällräven Polar betalas av deltagaren själv.

4. Deltagaren ger sitt samtycke och avsäger sig oåterkalleligen, överallt (i hela universum) och för all framtid samtliga rättigheter till Fjällräven och Fjällrävens efterföljare samt alla möjligheter att helt eller delvis utnyttja all information och dokumentation, t.ex. fotografier, filmmaterial, intervjuer och resultatinformation (hädanefter benämnt ”Materialet”), som produceras i samband med hans/hennes deltagande, genom att göra kopior av Materialet och resultaten och genom att göra dem tillgängliga för allmänheten, vare sig i original eller i förändrad form, i översättning eller bearbetning, i annan litterär form eller konstart eller med annan teknik, utan att deltagaren skall ha någon rätt till betalning. Följaktligen har Fjällräven rätt att använda deltagarens namn och bild samt resultatet av deltagarens medverkan vid användning av Materialet.

Alla rättigheter av varje slag och form till samtliga resultat av deltagarens prestationer skall vara och förbli Fjällrävens egendom med ensamrätt, vilket inkluderar men inte begränsar sig till evig och oåterkallelig rätt och tillstånd att använda, ändra, modifiera, kopiera, utnyttja och återanvända materialet på varje tänkbart sätt och när som helst i någon som helst del av universum, inklusive i reklam, publicering, utställningar och annat utnyttjande av Fjällräven Polar och/eller Fjällräven eller något av dess dotterbolag och deras produkter.

Alla rättigheter av varje tänkbar form till alla stillbilder, rörliga bilder, videoband, digitala videofilmer, fotografier och ljudinspelningar som tagits och spelats in enligt dessa ovanstående villkor, skall ägas av Fjällräven och dess efterföljare, ombud och licenstagare.

Deltagaren avsäger sig i största möjliga utsträckning alla sina ideella rättigheter i 3 § i den svenska upphovsrättslagen. I enlighet därmed får Fjällräven helt efter eget gottfinnande bestämma hur resultatet ska användas, förändras och presenteras, vilket inkluderar men inte begränsar sig till redigering, panorering, skanning, klippning, beskärning, komprimering, dekomprimering, förändringar i bildförhållande, hastighet som arbetet visas med, dubbning, textning, digital förändring eller förbättring, reklamavbrott och andra former av avbrott, förändringar mellan analog och digital form, kombinationer med reklam samt produktplacering och inbäddad marknadsföring.

Fjällräven har rätt att överlåta, licensiera och på annat sätt helt eller delvis överföra någon eller alla sina rättigheter enligt dessa villkor till person, företag, bolag eller annan juridisk person utan godkännande från deltagaren.

5. Deltagaren tillkännager sin vilja att aktivt delta i Fjällräven Polar och förberedelserna inför arrangemanget, under själva arrangemanget och i aktiviteter som äger rum efter arrangemanget. Deltagaren accepterar att följa Fjällrävens regler, anvisningar och riktlinjer under arrangemanget. Fjällräven förbehåller sig rätten att avvisa deltagare med omedelbar verkan, om deltagaren inte följer dessa regler, anvisningar och riktlinjer. Deltagaren kommer inte att få någon ersättning för sitt deltagande i Fjällräven Polar, med undantag för ersättning som uttryckligen har överenskommits skriftligen i förväg mellan parterna.

6. Deltagaren garanterar att han/hon innehar alla rättigheter till dokumentation (i synnerhet men utan att begränsas till bilder, filmer och texter) som deltagaren publicerar på webbplatser för sociala medier och att ingen tredje parts rättigheter kränks. Deltagaren befriar dessutom Fjällräven från allt ansvar och kommer att hålla Fjällräven skadeslöst för varje anspråk från tredje part mot Fjällräven som bygger på deltagarens dokumentation. Deltagaren överlåter kostnadsfritt och med ensamrätt alla sina rättigheter till sådan dokumentation till Fjällräven utan några begränsningar gällande tid, plats och innehåll.

7. Deltagare måste vara minst 18 år gamla. Samtliga personuppgifter som lämnas måste vara sanna och korrekta. Fjällräven ansvarar inte för hälsorisker i samband med deltagarens medverkan i Fjällräven Polar. Varje deltagare är skyldig att bedöma om hans/hennes hälsotillstånd är tillräckligt gott för att möjliggöra medverkan i Fjällräven Polar, och om det behövs samråda med läkare om saken.

8. FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR: Deltagaren skall vara ensamt ansvarig för sitt beslut om medverkan i Fjällräven Polar. Oavsett om något i dessa villkor hävdar motsatsen skall Fjällräven inte ha något skadeståndsansvar, vilket inkluderar men inte begränsar sig till oaktsamhet eller liknande för någon som helst direkt, indirekt, ekonomisk, följdgrundad eller personlig skada eller förlust, till exempel men inte begränsat till förlust av intäkt, förlust av användningsmöjlighet och kostnader för kapital.

Fjällräven har rätt att göra förändringar i program och genomförande av Fjällräven Polar och till och med efter eget gottfinnande skjuta upp och/eller ställa in arrangemanget. Under sådana omständigheter skall Fjällräven inte vara skyldigt att ersätta deltagaren för skador, kostnader eller utgifter. Fjällrävens ansvar, oberoende av rättslig grund, för materiella skador och ekonomiska förluster av varje slag och eventuella konsekvenser som deltagaren ådrar sig under eller i samband med sin medverkan i Fjällräven Polar som en följd av Fjällrävens, dess företrädares, ombuds eller behöriga personers handlingar, skall, i händelse av åsidosättande av skyldigheter som inte bedöms som väsentliga/betydande avtalsenliga skyldigheter, begränsas till skador som orsakats av en uppsåtlig eller grovt oaktsam handling.

9. Affärshemligheter som ägs av Fjällräven och meddelas eller görs kända på annat sätt får inte utnyttjas eller spridas till andra personer, inte heller efter avtalsförhållandets slut. Däremot är det tillåtet att offentliggöra förekomsten av en affärsrelation mellan deltagaren och Fjällräven.

10. Dessa villkor skall styras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt utan dess lagvalsregler. Alla tvister, meningsskiljaktigheter eller skadeståndsanspråk som uppkommer ur eller i samband med dessa villkor, eller i samband med överträdelse, uppsägning eller ogiltighet av dessa, skall slutgiltigt avgöras av svensk domstol, och i första hand av Stockholms tingsrätt.

För att få dina paket före julafton, beställ innan: 2015-12-17T15:00 Vi har förlängd returrätt till 15 januari 2016 för beställningar gjorda mellan 20 november - 31 december 2015